[for English scroll down]

Ben Shapiro, Ph.D. jest twórcą nowego podejścia w psychoterapii o nazwie Accessing Your Life Force. Obecnie jest także jednym z najbardziej doświadczonych psychoterapeutów bioenergetycznych na świecie i jednym z tych, którzy podkreślają energetyczne podejście Alexandra Lowena do terapii.

W pierwszych latach swojego doświadczenia terapeutycznego w Instytucie Esalen w Big Sur w Kalifornii, był pacjentem Fritza Perlsa (twórcy terapii Gestalt). Później został pacjentem, uczniem, a wreszcie kolegą twórcy Analizy Bioenergetycznej - Alexandra Lowena. Od tego czasu, przez ponad 40 lat, angażuje się w praktykę, nauczanie i rozwój analizy bioenergetycznej. Był organizatorem pierwszego szkolenia bioenergetycznego w 1971 roku w Nowym Jorku.

W 2012 roku stworzył nowe podejście do psychoterapii o nazwie Accessing Your Life Force. Od tego czasu uczy Life Force swoich międzynarodowych studentów i stale pracuje nad poszerzeniem jego podstaw teoretycznych, a także projektowaniem nowych zestawów ćwiczeń Life Force.


Curriculum Vitae Bena Shapiro

Bennett Shapiro urodził się w 1932 roku w St. Louis, USA.

Uczęszczał do Amherst College, ale po 3 latach przeniósł się na Washington University, gdzie przez 4 lata studiował architekturę.

Podczas, gdy był nauczycielem architektury w Kalifornii, trafił do Instytutu Esalen w Big Sur w Kalifornii, gdzie uczestniczył w warsztatach Fritza Perlsa (twórcy psychoterapii Gestalt), a następnie Alexandra Lowena (twórcy Analizy Bioenergetycznej).

Pod wpływem tego doświadczenia, uświadomił sobie, że jego prawdziwą pasją jest zostanie psychoterapeutą, więc w 1971 roku przeniósł się do Nowego Jorku i rozpoczął proces własnej psychoterapii u Alexandra Lowena (później Lowen został jego nauczycielem, mentorem, a w końcu, kolegą).

W 1973 r. podjął psychologiczne studia doktoranckie w Union Graduate School, które z powodzeniem ukończył w 1977 roku. Następnie, w 1979 roku został członkiem wydziału nauczycielskiego IIBA.

Od 1973 do 1980 roku jako pierwszy zaczął prowadzić autorskie samopomocowe grupy bioenergetyczne -  prowadził 9 takich grup w Seattle w USA i w Wiktorii w Kanadzie.

Przez ponad 35 lat swojej pracy terapeutycznej był nauczycielem analizy bioenergetycznej dla wielu psychoterapeutów w USA, Kanadzie, Włoszech, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Portugalii i Polsce.

Napisał ponad 60 artykułów na temat różnych aspektów bioenergetyki, a niektóre z jego artykułów zostały opublikowane w IIBA Journal for Bioenergetic Analysis. Tytuły jego niektórych artykułów można zobaczyć tutaj: https://lifeforce.pl/publications/

W 2012 roku stworzył nową formę psychoterapii „Accessing Your Life Force”;

Podstawy swojej koncepcji zapisał w pięciu tomach „zeszytów” wyznaczających podwaliny obszarów pracy dla terapeutów, którzy chcą stosować przywracanie Siły Życiowej sobie i swoim pacjentom.

Opracował kilka zestawów ćwiczeń „do wykonywania w łóżku” odpowiednich dla wszystkich zainteresowanych pracą z Life Force;

Obecnie prowadzi praktykę psychoterapeutyczną w Wiktorii w Kanadzie;

I jest nauczycielem dla wielu studentów Life Force z USA i Europy.

Ben Shapiro, 2018

Ben Shapiro, Ph.D. is the founder of a new approach in psychotherapy called Accessing Your Life Force. He is also presently one of the most experienced bioenergetic psychotherapists in the world and one who emphasizes Lowen's energetic approach to therapy.

During his early years of his experience in therapy at Esalen Institute in Big Sur, California, he was a patient of Fritz Perls (the founder of Gestalt therapy). Later he became a patient, student, and finally a colleague, of the founder of Bioenergetic Analysis - Alexander Lowen. Since that time, for or more than 40 years he was committed to practice, teaching and development of Bioenergetic Analysis. He was the organizer of the first bioenergetic training in 1971 in New York.

In 2012 he created a new approach in psychotherapy called Accessing Your Life Force. Since that time he teaches Life Force to his international students and constantly works on expanding its conceptual framework, as well as designing new sets of Life Force exercises.


Ben Shapiro's Curriculum Vitae

Bennett Shapiro was born in 1932 in St. Louis, USA.

In 1949 he attended Amherst College, but after 3 years shifted to Washington University, where for 4 more years he studied Architecture.

It was while he was teaching Architecture in California, that he became acquainted with Esalen Institute in Big Sur, California, where he participated in workshops of Fritz Perls (the founder of Gestalt therapy) and of Alexander Lowen (the founder of Bioenergetic Analysis).

As result of their influence he realized that his true passion was to become a psychotherapist, so in 1971 he moved to New York to undergo an ongoing therapy with Alexander Lowen (subsequently Lowen became his teacher, his mentor and finally his colleague).

In 1973 he entered a Ph.D. program in Union Gradate Scholl, and graduated in 1977. Subsequently he became an IIBA faculty member in 1979.

From 1973 to 1980 he pioneered a concept of bioenergetic, guided self-help groups, leading 9 such groups in Seattle and Victoria, BC.

For more than 35 years of his therapeutic work he has taught and trained bioenergetic analysis for many psychotherapists in USA, Canada, Italy, Belgium, Germany, Switzerland, Portugal and Poland.

He has written more than 60 articles about different aspects of bioenergetics and some of his articles have been published in IIBA Journal for Bioenergetic Analysis. The titles of his articles you may see here: https://lifeforce.pl/publications/

In 2012 he created a new form of psychotherapy called „Accessing Your Life Force”;

Since that time he has written five workbooks, which form the basis for his curriculum for the training programs for the Life Force therapists;

He also has written several sets of „in-bed-exercises” suitable for everybody interested in Life Force work;

At present he runs his psychotherapeutic practice in Victoria, Canada;

And he is a teacher to many Life Force students from USA and Europe.