[for English scroll down]

Warsztaty Life Force są skierowane do psychoterapeutów zainteresowanych poznaniem nowego podejścia psychoterapeutycznego autorstwa dr Bennetta Shapiro o nazwie Accessing Your Life Force.

Na warsztatach Life Force dowiesz się, jak:

  • zwiększyć ilość dostępnej Tobie energii;
  • nawiązać kontakt z nieuświadomionymi uczuciami;
  • nauczyć się, jak utrzymywać wyższy poziom energii i mieścić ją po to, by wzmocnić swoje granice;
  • połączyć się z przyjemnością w ciele;
  • zaprzestać wewnętrznego "samobiczowania się".

Na początku nauczysz się jak wykonywać wymienione powyżej czynności w zabawowy i humorystyczny sposób, tak, by zminimalizować włączanie się obron charakteru. Nauczysz się również tego, jak te obrony w pozytywny sposób energetyzować, po to, by ich energia mogła zostać użyta do wzmocnienia twojego Dorosłego.

Nauka Life Force jest możliwa tylko wtedy, gdy jesteś gotów na własne, głębokie doświadczanie, więc warsztaty będą miały charakter terapeutyczny. Nie ma innej możliwości niż praktyczne dotknięcie Life Force i dlatego przejdziemy przez wiele ćwiczeń angażujących umysł, uczucia i ciało.

Ćwiczenia Life Force mają zabawowy charakter, korzystają z aktywowania i energetyzowania różnych nieświadomych części w nas, dlatego tak ważne jest, by uczestników warsztatów charakteryzował humor i umiejętność śmiania się z siebie.

Warsztaty odbędą się w Poznaniu w następujących terminach:

1). 23-25 sierpnia 2019 r

2). 18-20 października 2019 r

3). 17-19 stycznia 2020 r

4). 20-22 marca 2020 r

5). 22-24 maja 2020 r

Oprócz pierwszego warsztatu, który poprowadzą Ela Pakoca i Karolina Rynkowska, wszystkie pozostałe prowadzone będą również przez Bena Shapiro obecnego na Skype. Ben będzie obecny przez ok. 3 godziny podczas każdego popołudnia (czyli w piątek i sobotę).

Psychoterapeuci ze wszystkich nurtów terapeutycznych są mile widziani na warsztatach Life Force.

Wielkość grupy - max. 12 osób

Harmonogram:

Piątek 14.00-20.00

Sobota 11.00-20.30 (z przerwą obiadową)

Niedziela 10.00-13.30

Opłata: 1500 zł za każdy warsztat

Termin rejestracji – do 31 lipca 2019 r.

Kontakt i rejestracja:

Elżbieta Pakoca ela.pakoca@icloud.com, tel 600 46 46 46


Life Force Workshops are for psychotherapists interested in learning a new psychotherapeutic approach created by Bennett Shapiro called Accessing Your Life Force.

At Life Force Workshops you will learn:

  • to increase your energy
  • to reconnect with your unconscious feelings
  • to learn how to contain and increase your energy, so as to strengthen your boundaries
  • to connect to pleasure in your body
  • to lessen "beating up" on yourself

At first you will learn how to do all the above in a playful way, in order to minimize igniting your character defences. However, when your character defences do arise, being able to energize them in a positive manner, so that their energy can be used to strengthen your Adult.

Learning of Life Force is only possible if you are willing to go deeply into your own experience, so the workshops will have experiential and therapeutic character. Since Life Force is an energetic approach, we will go through many exercises engaging mind, feelings and body.

Many Life Force exercises have playful character that is why humour and ability to laugh at oneself are highly recommended for the participants.

These workshops will be held in Poznan on following dates:

1). August 23-25, 2019

2). October 18-20, 2019

3). January 17-19, 2020

4). March 20-22, 2020

5). May 22-24, 2020

Except the first workshop which will be led by Ela Pakoca and Karolina Rynkowska, all the following workshops will be led also by Ben Shapiro who will be present on Skype. Ben Shapiro will be present on Skype for 7 hours (i.e. 2 afternoons) during each workshop.

Psychotherapists from all modalities are welcomed at Life Force Workshops.

Group size - max. 12 people

Schedule:

Friday 14.00-20.00

Saturday 11.00-20.30 (with lunch brake)

Sunday 10.00-13.30

Fee: 1500 PLN for each workshop

Registration deadline - July 31, 2019

Contact and registration:

Elżbieta Pakoca ela.pakoca@icloud.com, mob. +48 600 46 46 46