[for English scroll down]

Dr Bennett Shapiro - Psychoterapeuta, nauczyciel, lider i superwizor warsztatów Life Force w Polsce.

Więcej informacji o Benie Shapiro znajdziesz tutaj: https://lifeforce.pl/ben-shapiro/


Elżbieta Pakoca - Psychoterapeutka Life Force w procesie szkolenia

Urodzona w Nałęczowie w 1965 roku.

Ukończyła Studium Fizjoterapii w Konstancinie i rehabilitację na Akademii Wychowania w Warszawie. Do 2002 r mieszkała w Warszawie, gdzie pracowała w Szpitalu Bródnowskim a następnie w hotelu Marriott oraz międzynarodowej spółce World Class dla sieci fitness klubów.

Od 2003 prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną w Wałczu.

Ukończyła 4 letnie szkolenie w analizie bioenergetycznej A. Lowena organizowane przez Instytut IIBA oraz certyfikat CBT, posiada uprawnienia międzynarodowego nauczyciela metody TRE® Davida Berceli.

Od ponad 3 lat intensywnie szkoli się u Benetta Shapiro poprzez udział w warsztatach w Rzymie i Victorii BC oraz indywidualną terapię i superwizję.

Kontakt:

ela.pakoca@icloud.com

tel. + 48 600 464 646


Dr Karolina Rajewska-Rynkowska - Psychoterapeutka Life Force w procesie szkolenia

Urodzona w Poznaniu w 1972 roku.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Przez rok pracowała na oddziale psychiatrycznym szpitala MSWiA w Poznaniu, a następnie była zatrudniona w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

W 2007 roku obroniła doktorat z psychologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu.

W 2015 roku ukończyła czteroletnie szkolenie z Analizy Bioenergetycznej organizowane przez IIBA i obecnie jest w procesie certyfikacyjnym CBT (Certified Bioenergetic Therapist).

Od 2016 roku prowadzi działalność psychoterapeutyczną w nurcie Analizy Bioenergetycznej, a od 2017 również w nurcie Life Force, we własnym Ośrodku Psychoterapii i Pracy z Ciałem "Ciało i Dialog" w Poznaniu.

Od ponad trzech lat intensywnie szkoli się w Life Force pozostając w indywidualnej psychoterapii u Bena Shapiro oraz biorąc udział w prowadzonych przez niego warsztatach i superwizji w Polsce i Kanadzie.

Kontakt:

karolinarynkowska@gmail.com

tel. + 48 691 029 400


Bennett Shapiro, Ph.D. - Life Force Psychotherapist, Teacher, Leader and Supervisor of Life Force workshops in Poland.

More information about Ben Shapiro you can find here: https://lifeforce.pl/ben-shapiro/


Elżbieta Pakoca - Life Force Psychotherapist in training

Born in Nałęczów in 1965.

She graduated in the Physiotherapy College in Konstancin and rehabilitation at the Academy of Education in Warsaw. Until 2002, she lived in Warsaw, where she worked at the Bródno Hospital and then at the Marriott Hotel and the international company World Class for the fitness club network.

Since 2003, she has run a private therapeutic practice in Wałcz.

She completed a four-year training in the bioenergetic analysis of A. Lowen organized by the IIBA Institute and received CBT certificate, she holds the qualifications of an international teacher of the TRE® method by David Bercelli.

For over 3 years she has been extensively trained by Bennett Shapiro through participation in Life Force workshops in Rome and Victoria BC as well as individual therapy and supervision.

Contact:

ela.pakoca@icloud.com

mob. + 48 600 464 646


Dr Karolina Rajewska-Rynkowska - Life Force Psychotherapist in training

Born in Poznan in 1972.

She graduated Psychology at A. Mickiewicz University in Poznan. For a year she worked at the Psychiatric Ward of MSWiA Hospital in Poznan, later she was employed at The Psychology Faculty at Szczecin University.

In 2007 she received a PhD title in psychology at Adam Mickiewicz University in Poznan.

In 2015 she completed a four-year training in Bioenergetic Analysis organized by the IIBA. Presently she is in certification process for CBT (Certified Bioenergetic Therapist).

Since 2016 she runs her own Bioenergetic practice in Poznan. In 2017 she started the process of gradually shifting the focus in her work from Bioenergetics to Life Force approach.

Since 2017 she intensely has been trained in Life Force, being in constant individual psychotherapy process with Ben Shapiro and participating in workshops and supervision provided by him in Canada and Poland.

Contact:

karolinarynkowska@gmail.com

mob. + 48 691 029 400