[for English scroll down]

Praktyka Life Force to energetyczna praca psychoterapeutyczna angażująca ciało, umysł i uczucia.

Pełne humoru i często przypominające dziecięce zabawy ćwiczenia Life Force pomagają przywołać i zintegrować naszą nieuświadomioną negatywność oraz wydobyć naturalną radość i spontaniczność.

Cechy wyróżniające podejście Life Force:

 • celem terapii jest połączenie Dorosłego (umysłu) z Naturalnym Dzieckiem (siła życiowa/ciało)
 • sposobem na osiągnięcie tego celu jest fizyczne pobudzenie obron, np. „diabły” (personifikacje obron) powinny być doenergetyzowane i ćwiczone, a nie egzorcyzmowane!
 • prostota koncepcji i języka
 • interakcje między klientem a terapeutą są bezpośrednie i pełne humoru
 • terapeuta pełni proaktywną rolę - jego interwencje stanowią wyzwania dla obron ograniczających żywotność klienta
 • terapeuta koncentruje się na swoim przeciwprzeniesieniu w relacji z klientem i aktywnie korzysta z niego jako z podstawy dla proponowanych interwencji
 • interwencje terapeutyczne angażują zarówno umysł klienta, jak i mobilizują jej/jego energię
 • ogólnie, warsztaty Life Force są tak zaprojektowane, by pomagać uczestnikom OTWIERAĆ SIĘ, SIĘGAĆ, BRAĆ i ZATRZYMYWAĆ DLA SIEBIE (co stanowi podstawową ekspresję każdego żywego organizmu).

The practice of Life Force is an energetic and psychotherapeutic work engaging body, mind and feelings.

Playful Life Force exercises help to evoke and integrate our unconscious negativity and to bring up our natural joyfulness and spontaneity.

Distinguishing features of the Life Force approach:

 • the goal of the therapy is to connect our Adult (mind) to our Natural Child (life force/body)
 • the way to achieve this is to physically energize the defences e.g the clients' devils need to be energized and exercised, not exorcised!
 • the concept and language are simple and easy to understand
 • the interactions between client and therapist are direct and playful
 • the therapist has a proactive role, initiating challenges to the client's defences, which guard him against becoming more alive  
 • the therapist focuses on his/her countertransference in relationship with the client and actively uses it as a base for interventions
 • the therapeutic interventions engage both the client's mind and mobilize his/her energy
 • overall, our Life Force workshops are designed to help you to OPEN UP, REACH OUT, BRING IN and KEEP (the basic expression of every living organism).